warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Economie
 
Truck & Business Barometer: het gras is altijd groener aan de overkant

go back print this page     send page by mail     Comments
De tweede aflevering van onze Barometer voor het jaar 2013 onderscheidt zich door een flinke stijging van het vertrouwen van de Belgische transporteurs. Een vertrouwen gesteund door een lichte herneming van de activiteiten, maar vooral door de hoop dan we nu daadwerkelijk uit de crisis geraken. Blijft nu nog te zien of de Belgische economie hiervan zal profiteren...

De eerste tekenen van een heropleving van de transportvolumes werden al merkbaar tegen het einde van het voorjaar (onder meer bevestigd door de cijfers van de LKW-Maut in Duitsland), gelukkig konden de laatste week van augustus en de eerste werken van september te tendens bevestigen: de vraag naar transport is gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2012.

Vooruitgang van de volumes

Zoals de eerste grafiek aantoont is de herneming zelfs spectaculair, want het aantal bedrijven dat zich verheugt over een toenemend activiteitenvolume stijgt van 11,5 % op één jaar tijd naar 36 %. In tegenstelling daarmee daalt het aantal bedrijven dat een daling van het transportvolume verwacht van 51 en 55 % (2011 en 2012) naar net iets meer dan 20 %.

Deze duidelijke verbetering gaat daarentegen nog niet gepaard met een gelijkaardige toename van de verkoopprijzen. Het wordt steeds moeilijker om de noodzakelijke prijsverhogingen door te voeren om een aanvaardbare rentabiliteit te behouden. De vraag die zich hier stelt is te weten voor welk percentage van het zakencijfer de prijzen als correct worden beschouwd. Het resultaat is zo' n 45 %, de rest is nagenoeg gelijk verdeeld tussen de zakenvolumes die het onderwerp waren van een weigering tot prijsstijging en die waarvoor de transporteurs zelfs een lager tarief moesten accepteren.

Voor de komende weken, en dat ondanks de hoop op stijgende transportvolumes, zijn er slechts weinig transporteurs die opnieuw een tariefverhoging zullen vragen voor 2014: 54 %. De anderen verklaren expliciet dat ze geen prijsverhoging durven vragen (met uitzondering van de dieselclausule). Dat is het hoogste cijfers dat we sinds jaren konden noteren.

In die context verbaast het niemand te vernemen dat 46 % van de transporteurs zich verwachten aan een lichte daling van hun rentabiliteit in 2013. Amper 26,4 % zijn van mening dat hun rentabiliteit zal toenemen.

Het aantal chauffeurs komt pas op de tweede plaats

De verwachte toename van de volumes zou ook een impact moeten hebben op het chauffeursbestand. Maar het is precies het tegendeel dat zich voordoet! Ten opzichte van een jaar geleden, toen een meerderheid van de transporteurs (75 %) nog van mening was te maken te zullen hebben met een tekort aan chauffeurs in de komende maanden, zijn er dat nu nog slechts 36 % met die mening. Dat is mede het gevolg van een verdere delokalisering in het internationaal vervoer: meer dan een kwart van de ondervraagde transporteurs verklaart dat ze de omvang van hun vloot in België gaan afbouwen en 24 % dat ze verwachten verder te gaan met hun delokalisatie. Een opmerking vat de situatie zowat samen. Nochtans komt die van een transporteur die tot voor kort de ' Belgische verankering’ met fierheid verdedigde: “Voor ons is België voorbij. We houden er onze activiteiten op een laag pitje om het merendeel van de activiteiten te verplaatsen naar centraal Europa. Dat fenomeen zal nog versnellen eens we ook onze back-office naar ginder verplaatst hebben. In België zal er slechts een front-office blijven en enkele commerciële medewerkers. »

Terugkeer naar het vertrouwen

Op het vlak van de investeringen zien de zaken er evenwel iets minder somber uit. Meer dan één transporteur op drie staat klaar voor investeringen in uitbreiding van de vloot en 43 % van de transporteurs behouden hun normale vernieuwingsprogramma. Het aandeel transporteurs die een inkrimping van de vloot voorzien stijgt nochtans naar 15 % (te vergelijken met de 11,9 % opgetekend in september 2012). Het verschil tussen de uitbreidingen en inkrimpingen van de vloot is daarentegen voor het eerst sinds lange tijd weer positief. Noteren we verder nog een lichte daling van het beroep doen op onderaanneming. Dat daalt op één jaar van 26,1 % tot 22 % (bovendien wordt het zoeken naar een goede onderaannemer steeds moeilijker en heel wat bedrijven trekker een gedeelte van hun tractie activiteiten weer binnen de onderneming, zoals Ewals Intermodal of Staro-Trans).

Uiteindelijk is het de vertrouwensindex die het meest verrast in een zeer langzaam verbeterende context: van 5,25 in maart is die gestegen naar 6,1 in september. Dat is een niveau dat we niet meer gezien hebben sinds september 2008 en maart 2010. Objectief gezien zou het te betreuren zijn dat dit herwonnen vertrouwen eerder gekoppeld zou zijn aan een vlucht naar het buitenland in plaats van aan daadwerkelijk groeiperspectieven, maar het is natuurlijk nooit uit te sluiten …


30/09/2013  |  Claude Yvens
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven