warehouse_and_logistics
FR - NL Home >  News > Economie
 
Het goederenvervoer zal nog flink groeien tegen 2030

go back print this page     send page by mail     Comments
Het transport van goederen zal in de komende 18 jaar nog sterk toenemen: tussen 2008 en 2030 zal het totale aantal tonkilometers stijgen met 68%. Dat verwacht in elk geval het Federaal Planbureau dat een studie realiseerde aangaande de evolutie van het transport tegen 2030. Het wegvervoer blijft dominant: 71% van de tonkilometer, waarvan 67% door de vrachtwagen, zullen over de weg vervoerd worden. Ontdek in vijf grafieken de belangrijkste perspectieven die door deze studie voor het voetlicht gehaald worden (klik op de overeenkomstige link aan het einde van elke paragraaf):

• Grafiek 1: de studie toont een zeer belangrijke toename aan tegen 2030 van vertrekkende vrachtwagen (+94%) ten opzichte van nationaal transport (+52%). “De evolutie van de tonkilometers is gekoppeld aan de evolutie van de vervoerde tonnages. Die laatste zijn dan onder meer weer gekoppeld aan de evolutie van de macro-economische variabelen zoals de productie van goederen, de import van goederen en de export van goederen.”, stelt Marie Vandresse, afgevaardigde van het team Energie-Transport op het Federaal Planbureau. “Ten opzichte van 2008 rekent de referentietabel op een toename van 46% voor de productie van goederen, van 88% voor de export en van 81% voor de import. De grotere evolutie voor de import en export is te verklaren door de grotere evolutie van de tonkilometers vanuit België (+94%) en naar België (+76%).”

Download de grafiek 1• Grafiek 2:
we merken op dat het gebruik van bestelwagens in België tegen 2030 aanzienlijk toeneemt (+71% op nationaal niveau), vergeleken met het gebruik van de vrachtwagen (+44%). Een verschuiving van de vrachtwagen naar lichte bedrijfsvoertuigen is te verwachten. Waarom? “De stijging in percentage moet gezien worden in het licht van de absolute waarden. De toename aan bestelwagens is inderdaad opmerkelijk, maar moet gerelativeerd worden ten opzichte van het aandeel van de bestelwagens in het totale aantal tonkilometers.”, verduidelijkt Marie Vandresse. “Ondanks de verschillende groeiniveaus naargelang de transportmodi blijft het aandeel van intermodaal transport nagenoeg identiek.” Er is wel een lichte stijging merkbaar van het intermodaal vervoer met de trein en binnenvaart: het wegverkeer gaat flink toenemen tegen 2030, wat zal leiden tot een toename van de kosten en de tijd voor de wegvervoerders. Het valt aan te nemen dat bepaalde transporteurs dan interesse krijgen voor spoorvervoer en transport met binnenschepen, die een interessanter kostenplaatje kunnen bieden. “De toename van het aandeel van de bestelwagens is eerder te verklaren door een evolutie van het type vervoerde goederen dan door een toename van de algemene kosten (= kosten in geld + kosten in tijd).”

Download de grafiek 2


• Grafiek 3:
een andere verwachting is dat tegen 2030 de gemiddelde snelheid van de voertuigen op het Belgische wegennet zal afgenomen zijn (-29% tijdens de piekuren tegenover 2008, -16% tijdens de kalme uren).“De toename van het verkeer van goederen en personen draagt bij tot een verslechtering van de verkeersituatie op het wegennet. Een voorbeeld. In 2008 had men in België gemiddeld 1.19 uur nodig in de spitsuren om 50 km af te leggen. In 2030 zal dat gestegen zijn tot 1.51 uur om dezelfde afstand af te leggen in de drukste uren. Dat betekent 32 minuten extra. Tijdens de rustiger uren had men in 2008 41 minuten nodig om 50 km af te leggen en daar zullen in 2030 8 minuten bijkomen of 49 minuten in totaal.”

Download de grafiek 3


• Grafiek 4 en grafiek 5: de toename van het goederenvervoer leidt tot een directe stijging van de broeikasgassen in deze sector van 12% tussen 2008 en 2030 (het wegtransport is voor 97% verantwoordelijk voor die uitstoot). “Die evolutie verklaart zich voornamelijk door de toename van de activiteiten op gebied van goederenvervoer, die niet zullen gecompenseerd worden door belangrijke technologische vernieuwingen.”, legt Marie Vandresse uit. “Op het niveau van het personenvervoer blijft de uitstoot van broeikasgassen eerder stabiele tijdens deze periode. Die stabiliteit is te danken aan de veel striktere normen opgelegd aan de constructeurs van personenwagens met betrekking tot de CO2 uitstoot van nieuwe voertuigen. Die normen bestaan niet voor vrachtwagens. »

Download de grafiek 4

Download de grafiek 5Ten opzichte van deze perspectieven onderstreept het Federaal Planbureau het belang de toename van de transportactiviteiten zo goed mogelijk te beheren om op die manier de impact op het milieu en de verkeersdrukte te beperken. Er zijn hiervoor meerdere pistes denkbaar: fiscale maatregelen om het gebruik van het wegtransport te ontmoedigen ten gunste van het intermodaal vervoer, technologische vernieuwingen, aanpassingen aan het wegennet en infrastructuur en aanpassingen van de werktijden.
19/11/2012  |  Astrid Huyghe
go back print this page     send page by mail     Comments
Uw commentaren
Geef uw commentaar (max. 1000 tekens)

Commentaarregels

E-mailadres

Paswoord

In het belang van uw veiligheid verzoeken we u dit veld bij elke commentaar in te vullen.

-> Paswoord vergeten?
-> Nog niet ingeschreven